ข้อมูลประเทศลาว

เขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี

  • 07 ก.พ. 2554
  • สถานที่ท่องเที่ยวลาวใต้

เขื่อนสิรินธร เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่มีความสำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากจะให้ประโยชน์ทางด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า แล้วยังอำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ ประชาชนในแถบภูมิภาคนี้ ทั้งทางด้านทางชลประทาน การป้องกันอุทกภัย การประมง และการท่องเที่ยว นับเป็นการสงวน และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดการก่อสร้างโครงการ ได้เริ่มในเดือนมิถุนายน 2511   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขนานนามเขื่อนว่า " เขื่อนสิรินธร "

Share it
blog-image

ปราสาทวัดพู

  • 07 ก.พ. 2554

ปราสาทวัดพู

อ่านต่อ
blog-image

น้ำตกตาดคอนพะเพ็ง

  • 07 ก.พ. 2554

น้ำตกตาดคอนพะเพ็ง

อ่านต่อ
blog-image

อุทยานบาเจียง น้ำตกตาดผาส้วม

  • 07 ก.พ. 2554

อุทยานบาเจียง น้ำตกตาดผาส้วม

อ่านต่อ