วิธีการจอง

วิธีการจอง บริษัท ทีบีบี พลัส จำกัด

1.เงือนไขการจองทัวร์
- คณะทัวร์ต้องโอนมัดจำค่าแพ็กเก็จส่วนหนึ่ง (ตามที่ได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่บริษัทไว้) 


บริษัทได้เปิดบัญชีไว้ 5 ธนาคาร ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี

 (1.) ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี บจ. ทีบีบี พลัส เลขที่บัญชี 338-0-48477-6   ออมทรัพย์สาขาโขงเจียม

 (2.) ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส) ชื่อบัญชี บริษัท ทีบีบี พลัส จำกัด เลขที่บัญชี 020-2-0256607-8 ออมทรัพย์ สาขาสิรินธร

 (3.) ธ.ไทยพานิชย์ ชื่อบัญชี นาย ธนนท์ชัย กันตศิลป์ เลขที่บัญชี 896-213119-9  ออมทรัพย์ สาขาช่องเม็ก อุบลราชธานี

 (4.) ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี นาย ธนนท์ชัย กันตศิลป์ เลขที่บัญชี 982-7-39730-3  ออมทรัพย์ สาขาช่องเม็ก

 (5.) ธ.กสิกรไทย ชื่อบัญชี นาย ธนนท์ชัย กันตศิลป์ เลขที่บัญชี 361-2-57707-1 ออมทรัพย์ ด่านช่องเม็ก สาขาย่อยพิบูลมังสาหาร


เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่อีเมลล์ tbb_tour@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 045-210755 สำนักงาน หรือส่งไลมาที่ Id line : tongra24 หากไม่สะดวกทั้งสามวิธีให้โทรมาที่เบอร์  088-0916883 รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ ,Line หรือแฟ๊กซ์ (ส่วนเอกสารการเดินทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งกับคณะทัวร์อีกครั้งหนึ่งเพราะบ้างด่านจะใช้เอกสารเข้าไม่เหมือนกัน)


- เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

- ส่งรายชื่อลำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง(passport) หรือ หน้าบัตรประชาชน และหลังบัตรประชาชน หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง(passport) หน้าบัตรหลังบัตรประชาชน มาให้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ไในการจองตั๋วเครื่องบิน และการทำเอกสารต่างๆเข้าประเทศที่จะไปท่องเที่ยวประเทศนั้นๆ ทั้งสิ้น

- หากท่านต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

- หากในขณะของท่านมีผู้การต้องดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (wheelchair) เด็ก,ผู้สูงอายุ,มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านละครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

- การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัท จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน หรืออาจจะเรียกเก็บในวันเดินทาง ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ


2.เงื่อนไขการออกเดินทาง

-ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทาง ของแต่ละกรุ๊ปที่คุยกับเจ้าหน้าที่ไว้ หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กำหนดไว้ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์บินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อน ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์บินภายในประเทสทุกครั้ง

- หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วนั้นท่านไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่านหากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ๊ปมีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ดังนั้น ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาติให้เลื่อนวันเดินทางๆใดๆ ได้ทั้งสิ้นและจะเก็บค่าใช่จ่ายทั้งหมดตามจำนวนเงินของราคาทัวร์

- การชำระเงินหมายถึงการยืนยันจำนวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ การชำระเงินเข้ามานั้น หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืยยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัท คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหายรวมถึงค่าเสียเลเวลในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท


3.เงื่อนไขการยกเลิกการจองทัวร์

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่สามารถเปลี่ยนผุ้เดินทางได้ตามเงื่อนไขของสายการบิน)

- หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานฑูตปฎิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามออกนอกประเทศ

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททรายล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรีบยร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ


4.หมายเหตุ 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปเดินทางได้อย่างน้อย 8 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ

ในกรณีท่านเดินทางมาถึงที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกิน 1ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น

- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้

- บริษัท ขอสงวนในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัท อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

- การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่/ปลอดบุหรีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้

- กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียง ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และห้องพักเดียว โดยไม่มีค่าใช่จ่ายเพิ่ม

- บริการน้ำดืมท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน

- บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ ของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุ สุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การปิดด่านเข้า-ออกเมือง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง เป็นต้น

- หากท่านใช้บริการของบริษัท ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่าย ทุกอย่างทาง บริษัท ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดตัวก่อนออกเดินทางแล้ว

- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมานของตัวนักท่องเที่ยวเอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

- หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

- กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

(เมื่อท่านซำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริาัทแล้วทางบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกตงทั้งหมดนี้แล้ว)


คำแนะนำในการจองทัวร์ขอบริษัท 

ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก ช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน  (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวทัวร์ลาวใต้ ปากเซ จำปาสักตามความตั้งใจ)


การจองทัวร์ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก และการโอนเงิน

เลือกโปรแกรมทัวร์ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก ที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาปรึกษาที่เบอร์ 088-0916883 ,082-3048419,0854913792, ตั้งโต๊ะ 045-210754 หรือไลมา (Id line:tongra24) หรือส่งเมลล์มาที่ tbb_tour@hotmail.com เพื่อสอบถามรายละเอียด