โปรแกรมทัวร์

ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์เมืองงอยหนองเขียว รถไฟลาวจีนความเร็วสูง เวียงจันทร์ หนองเขียวเมืองงอย เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน เริ่มจากอุดร-หนองคาย เที่ยวแบบชิวๆ

  • 13 เม.ย. 2566
  • ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง โดยรถไฟ (รหัส LL)

ทัวร์รถไฟลาวจีนความเร็วสูง เวียงจันทร์ หนองเขียวเมืองงอย เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน  เริ่มจากอุดร-หนองคาย แบบชิวๆ

วันที่ หนึ่ง  อุดร/หนองคาย-เวียงจันทร์-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-วัดศรีเมือง-หอพระแก้ว-สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเวียงจันทร์-หลวงพระบาง-ถนนคนเดินหลวงพระบาง

07.00 น. ทีมงาน ให้การต้อนรับ คณะที่สนามบินอุดรธานี หรือ หนองคาย 

08.00 น. เดินทางไปสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว เพื่อรอทำเอกสารผ่านแดนข้ามไปประเทศลาว

 

09.00 น. นำท่านเข้าชม นมัสการ พระธาตุหลวง หรือพระเจดีย์โลกจุฬามณี เป็น ปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ สร้างใน สมัยเดียวกันกับการสร้างเมืองเวียงจันทน์ โดยพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ และ พระอรหันต์ 5  องค์บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ ส่วนหัวเหน่าของพระพุทธเจ้าไว้ในองค์พระธาตุ เดิมเป็น พระธาตุองค์เล็ก ๆ ต่อมาในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้นำ พาประชาชน  สร้างพระธาตุองค์ใหญ่ครอบพระธาตุองค์เดิมไว้จนถึงปัจจุบันนี้ สวยงามและ ยิ่งใหญ่ ที่สุดในประเทศลาว

10.30 น. นำท่านเข้าชม อนุสาวรีย์ประตูชัย (Victory Monument) Victory Monument) สถาปัตยกรรม ผสมผสานลาว ล้านช้าง กับฝรั่งเศส ตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่ ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรำลึกถึงวีรชนของชาติ ที่ เสียสละ เพื่อชาติบ้านเมืองมา  ทุกยุค ทุกสมัย ชั้นบนสุดท่านสามารถชมทิวทัศน์ของเวียงจันทน์ได้รอบทิศทาง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) 

13.00 น. จากนั้นนำท่านเข้านมัสการ วัดเจ้าแม่ศรีเมือง วัดที่คนลาวเคารพนับถือ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของ เวียงจันทน์ หลังจากนั้น นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว (Hor Phra Kaew Museum) ซึ่งครั้งหนึ่ง เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตก่อนที่จะถูก อันเชิญมาไว้ที่กรุงธนฯโดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก(ร.1) เมื่อปี ค.ศ. 1778

14.30 น. นำคณะทัวร์เดินทางไปสถานีรถไฟความเร็วสูงนครเวียงจันทร์

16.00 น. จากนั้นขึ้นรถไฟลาว-จีน ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟใหม่ที่ประเทศจีนและประเทศลาว สร้างขึ้นเพื่อเปิดเป็นเส้นทางการค้าละการท่องเที่ยว เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทางประมาน 2 ชั่วโมง ชมบรรยากาศ 2 ข้างทางในรถไฟ

18.00 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟหลวงพระบาง จากนั้นพาคณะทัวร์ รับประทาน อาหารเย็น (มื้อที่2) ที่ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านพาเดินเที่ยวตลาดมืดหลวงพระบาง

20.00 น. พาคณะทัวร์ เข้าโรงแรมที่พักพักผ่อนตามสบาย หรือท่องเที่ยวราตรีตามอัธยาสัย 

วันที่ สอง หลวงพระบาง-ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว-น้ำตกกวางสี-หนองเขียวเมืองงอย

05.30 น. เชิญ ท่านร่วม ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเดินชมตลาดเช้าของชาวหลวงพระบางซึ่งเป็นตลาดสด ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และของป่า ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาว

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)

08.30 น. หลังจากนั้น พาคณะเดินทาง ชม น้ำตกตาดกวางสี ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 30 กม.ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงดงามของน้ำตก ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงราว70-80เมตร ถือเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง โดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้ำตก อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติ เล่นน้ำ บันทึกภาพอันประทับใจ 

11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่หลวงพระบาง (มื้อที่ 4) หลังจากนั้น ออกเดินทางสู่หนองเขียว เมืองงอยที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาหินปูน อันสวยงามริมฝั่งแม่น้ำอู ห่างจากหลวงพระบางใช้เวลาเดินทาง ประมาน 3 ชั่วโมง

15.30 น. เดินทางถึงหนองเขียวเมืองงอย เช็คอินเก็บกระเป๋า เข้าที่พัก หลังจากนั้น พาคณะทัวร์ออกกำลังขา ขึ้นเที่ยวชมจุดชมวิว ผาชมนาง เนินเขาเล็กๆ ข้างบนนี้เป็นจุดชมวิว พระอาทิตย์ ตกดินที่สวยงามมากๆ จนใครที่มาหนองเขียวจะต้องไม่พลาดที่จะขึ้นมาเที่ยวชม ชม ความงามของธรรมชาติเต็มอิ่มแล้ว หลังจากเดินทางกับลงยังที่พัก

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) หลังจาก พาเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาสัย หรือ ท่านใดต้องการเดินเที่ยวชมราตรี เมืองหนองเขียว แล้วตามความสมัครใจ

วันที่ที่สาม หนองเชียว-ตลาดเช้าหนองเขียว-เมืองหลวงพระบาง-ถ้ำติ่ง-พระราชวัง-พระธาตุภูสี-ตลาดมืดหลวงพระบาง

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับวันใหม่ กับสายหมอกและอากาศที่บริสุทธิ์ รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 6)

07.00 น. ผ่านคณะทัวร์เดิน ชม ตลาดหนองเขียว ตลาดท้องถิ่นของที่นี่เต็มไปด้วยผักสดๆ อาหารป่า สัตว์แปลกๆ สมุนไพรหายยาก และสินค้าแปลกๆมากมาย

09.00 น. เก็บสัมภาระ นำท่าขึ้น รถตู้ เดินทางกับ เมืองหลวงพระบาง

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงเมืองหลวงพระบาง(มื้อที่ 7)

13.00 น. เดินทางไปยัง หมู่บ้านซ่างไห เพื่อลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง จากนั้นนำชม ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำล่างและถ้ำบน ถ้ำติ่งลุ่ม หรือ ถ้ำล่างสูง 60 เมตรจากพื้นน้ำ มีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถ้ำติ่งบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถ้ำไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำแต่ไม่มากเท่าถ้ำล่างสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา

15.00 น. นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและลาว เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พศ.2518 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ นำท่านชมหอพระบางเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอมสมัยบายน น้ำหนัก 54 กิโลกรัม เป็นทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์

16.30 น. นำ ท่านขึ้นสู่ เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น เชิญนมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับกลิ่นหอมจากดอกจำปาลาว ดอกไม้ประจำชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์พระธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท เมื่อปี พ.ศ.2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น

18.00 น. รับประทาน อาหารเย็น (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหารหลังจากนั้น เดินชมตลาดมืดหลวงพระบาง เลือกชื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย และของที่ระลึกเมืองหลวงพระบาง หรือพักผ่อนตามอัธยาสัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมชันเวย์หลวงพระบาง

วันที่ สี่ หลวงพระบาง-ตลาดเช้าหลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-วิชุนราช-เวียงจันทร์-หนองคาย

08.00 น. อรุณสวัสดฺ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 9) หลังจากนั้นเก็บสัมภาระ พร้อมออกเดินทาง

09.00 น. นำ ท่านชม วัดวิชุนราช สร้างในสมั่ยพระเจ้าวิชุนราช (พศ 2046 ) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง

10.00 น. จาก นั้นนำท่านชม วัดเชียงทอง วัดที่ตั้งอยู่ริมผั่งเม่น้ำโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี พศ 2102 – 2103 ซึ่งวัดเชียงทองได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์ และเข้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังศรแอ่นโค้งต่ำ ซ้อนกันอยู่สามชั้น มีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็นคนสามัญสร้างจะมี 1-7 ช่อเท่านั้น ชมพระพุทธรูปป่างห้ามสมุทรในอูปมูง ด้านข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่าน ผนังสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จำนวนมากที่เก็บมาจากวัดร้างต่างๆ  

11.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่10)

12.00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหลวงพระบาง

13.20 น. อำลาเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เดินทางมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทร์ 

16.00 น. ถึงสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนครหลวงเวียงจันทร์ จากนั้นนำคณะเดินทางไปยังด่านชายแดนลาว-ไทย ให้ท่าน (ถ้ายังไม่ปิด) แวะช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ที่ Duty Free ของลาว ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ทำเอกสารการข้ามแดน ที่ด่านลาวเลือกซื้อสินค้านานาชาติมียี่ห้อ ราคาถูก ต่างๆ มากมาย อาทิ เหล้า ไวน์ บุหรี่ และเครื่องสำอาง 

17.00 น. เดินทางกลับเมืองไทยพร้อมส่งคณะทัวร์ที่ จังหวัดอุดร หรือ หนองคาย ด้วยความประทับใจ จากทีมงาน บริษัท ทีบีบี พลัส

หมายเหตุ-โปรแกรมอาจจะเป็นแปลงตามสถานการณ์แต่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นหลักในการเดินทาง โปรแกรมนี้ คณะทัวร์ทุกท่านที่เดินทาง ต้องมีพาสปอร์ดทุกท่านในการเดินทาง

อัตราค่าบริการต่อท่าน

จำนวน

2-3 ท่าน

4-5 ท่าน

6-7 ท่าน

8-10 ท่าน

พัก 3 ดาว/ราคา

34,000

20,000

15,500

12,500

พัก 4 ดาว/ราคา

36,500

22,500

18,000

15,000

อัตรานี้รวม

- ค่ารถบัส/รถไฟฟ้าความเร็วสูง/รถตู้คอมมิวเตอร์(ใช้เที่ยวในหลวงพระบาง) ค่าเรือ

- ค่าที่พัก ประเทศลาว

- ค่าอาหารทุกมื้อ ( 10 มื้อ)

- น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง

- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว(ค่ากิจกรรมอิสระวังเวียง อาทิเช่น ล่องห่วงยาง ถ้ำน้ำ ถ้ำช้าง พายเรือคายยักย์ คณะจ่ายเองนะคับ)

- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท (ค่าประกันอุบติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียสินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง)

- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวไทย-ลาว ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์

• ไม่รวม VAT 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%

• ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

• ค่าทิปคนขับรถและไกด์ ตามความพึงพอใจของลูกค้า

• ค่าประกันภัยโควิค-19 

• ค่าทำบุญตักบาตร

• ค่าธรรมเนียบวีซ่าเข้าประเทศลาวสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศลาว

 

สรุปวิธีการจอง บริษัท ทีบีบี พลัส จำกัด

1. เลือกโปรแกรมการเดินทาง

2. กำหนดวันเดินทาง

3. โทรเข้าหาปรึกษาเจ้าหน้าที่ บริษัท ทีบีบี พลัส ก่อนทำการจองทัวร์

4. จองทัวร์ มัดจำ

5. ส่ง ชื่อ-นามสกุล(หน้าพาสปอร์ต)หรือเอกสารอื่นๆตามที่บริษัทขอข้อมูลหลังจากนั้นก็เตรียมตัวเดินทางได้เลย

6.หลังจากโอนมัดจำแล้ว ให้ส่งสลิปการโอนมาทาง

- Email / tbbtour24@gmail.com

- Idline / tongra24

 

บริษัทได้เปิดบัญชีไว้ 5 ธนาคาร ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี

(1.) ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี บจ. ทีบีบี พลัส เลขที่บัญชี 338-0-48477-6   ออมทรัพย์สาขาโขงเจียม

(2.) ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส) ชื่อบัญชี บริษัท ทีบีบี พลัส จำกัด เลขที่บัญชี 020-2-0256607-8 ออมทรัพย์ สาขาสิรินธร

(3.) ธ.ไทยพานิชย์ ชื่อบัญชี นาย ธนนท์ชัย กันตศิลป์ เลขที่บัญชี 896-213119-9  ออมทรัพย์ สาขาช่องเม็ก อุบลราชธานี

(4.) ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี นาย ธนนท์ชัย กันตศิลป์ เลขที่บัญชี 982-7-39730-3  ออมทรัพย์ สาขาช่องเม็ก

(5.) ธ.กสิกรไทย ชื่อบัญชี นาย ธนนท์ชัย กันตศิลป์ เลขที่บัญชี 361-2-57707-1 ออมทรัพย์ ด่านช่องเม็ก สาขาย่อยพิบูลมังสาหาร

ควรจองก่อนการเดินทาง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวประเทศลาว ช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน  (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวทัวร์ประเทศลาว ตามความตั้งใจ)

 

ติดต่อเราได้ที่ตามรายละเอียดนี้

EMAIL: tbbtour24@gmail.com (อย่าลืมเบอร์ติดต่อกลับของท่านน่ะครับ)

โทร.088-0916883,090-6436573 

 

ติดต่อ 

อัครวุฒิ ธิมาทา

ผู้จัดการ ฝ่ายทัวร์ประเทศลาว

ID LINE : TONGRA24   โทร 088-0916883

 

Tags: ทัวร์รถไฟลาวจีนความเร็วสูงนครหลวงเวียงจันทร์ มรดกโลกหลวงพระบาง หนองเขียวเมืองงอย 4 วัน 3 คืน เริ่มจากสถานีรถไฟหนองคาย ทัวร์เมืองงอยหนองเขียว หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คืน ทัวร์หลวงพระบาง หนองเขียว 4วัน 3คืน ทัวร์วังเวียงเมืองงอยหนองเขียว 4 วัน 3คืน ทัวร์รถไฟลาวความเร็วสูง ทัวร์ลาวรถไฟจีน ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางหนองเขียวเมืองงอย ทัวร์หนองเขียวเมืองงอย ทัวร์หนองเขียว ทัวร์เมืองงอย ทัวร์หลวงพระบาง ราคาถูก ทัวร์หลวงพระบางบริษัทไหนดี แลนด์ลาวหลวงพระบาง 2566 ทัวร์รถไฟหลวงพระบาง 2566 ทัวร์วังเวียง 2566 ทัวร์หลวงพระบาง 2566

Share it
blog-image

ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์เมืองงอยหนองเขียว โดยรถไฟลาวจีนความเร็วสูงนครหลวงเวียงจันทร์ วังเวียงกุ้ยหลิน เ..

  • 14 เม.ย. 2566

ทัวร์รถไฟลาวจีนความเร็วสูงนครหลวงเวียงจันทร์ วังเวียงกุ้ยหลิน เมืองลาว เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง หนองเขียวเมืองงอย 4 วัน 3 คืน

อ่านต่อ
blog-image

ทัวร์หลวงพระบาง รถไฟลาวจีนความเร็วสูง นครหลวงเวียงจันทร์ เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 2 วัน 1 คืน เริ่มจา..

  • 19 เม.ย. 2566

โปรแกรมทัวร์รถไฟลาวจีนความเร็วสูง นครหลวงเวียงจันทร์ เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 2 วัน 1 คืน เริ่มจากอุดร-หนองคาย แบบชิวๆ (LL02)

อ่านต่อ
blog-image

ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์เมืองเฟือง โดย รถไฟลาวความเร็ว เที่ยว เมืองเฟือง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เริ่มจา..

  • 15 เม.ย. 2566

โปรแกรมทัวร์รถไฟลาวความเร็ว เที่ยว เมืองเฟือง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เริ่มจากสนามบินอุดรฯ เชื่อสิแล้วฉันจะพาไป ทีบีบี พลัส LL06

อ่านต่อ