โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์เวียงจันทร์ เมืองเฟือง วังเวียง 3 วัน 2 คืน แบบเจาะลึกวังเวียง เริ่ม อุดร/หนองคาย

  • 14 เม.ย. 2566
  • ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง โดยรถตู้และบัส (รหัสLV)

โปรแกรมทัวร์เวียงจันทร์ เมืองเฟือง วังเวียง 3 วัน 2 คืน แบบเจาะลึกวังเวียง เริ่ม อุดร/หนองคาย

นครหลวงเวียงจันทร์ เมืองเฟือง วังเวียง

วันที่ หนึ่ง : อุดร/หนองคาย-เวียงจันทร์-เมืองเฟือง

07.00 น. ไกด์และทีมงานบริษัททัวร์ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก คณะที่ จังหวัดอุดร/หนองคาย

08.00 น. เดินทางไปสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว เพื่อรอทำเอกสารผ่านแดนข้ามไปประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมืองทั้งสองประเทศ

09.00 น.  เที่ยวชม กราบไหว้พระธาตุหลวง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของนครหลวงเวียงจัน จากนั้นแวะถ่ายรูปที่ประตูชัยซึ้งเป็นจุดแลนด์มาร์คอีกหนึ่งสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวไปเวียงจันแล้วต้องแวะชม

12.00 น. เดินทางถึง เมืองเฟือง แขวงเวียงจันทร์ พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) เช็คอินเข้าที่พัก

13.00 น.  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าเมืองเฟือง กราบนมัสการไหว้พระขอพรที่ วัดสินไชยราม เป็นหนึ่งวัดในแขวงเวียงจันทน์ ที่มีการสร้างวัดไปพร้อมกับการดูแลอนุรักษ์ป่าไม้ ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ เป็น พุทธอุทยาน ใน สปป.ลาว เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้พุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า เดินชมบรรยายกาศยามเย็นของเมืองเฟือง จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก

18.00 น. รับประทาน อาหารเย็น (มื้อที่2) เข้าที่พัก โรงแรมเมืองเฟือง 

วันที่ สอง : เมืองเฟือง-วังเวียง

05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า กับกิจกรรม ทำบุญตักบาตรที่ริมแม่น้ำรีก (กิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามความสมัครใจ)

07.30 น. พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3)

08.30 น. อำลาเมืองเฟือง จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองวังเวียง สายน้าซองไหลผ่านใสบริสุทธิ์ระหว่างทางชมวิถีชีวิตของชาวลาวและวิวธรรมชาติสองข้างทางอันสวยสดงดงาม(กุ้ย หลินเมืองลาว)วังเวียงเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยสดงดงามอากาศเย็นสบาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวของลาวตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้าซองล้อมรอบด้วยเทือกเขาหินปูสูงใหญ่ตระการตา มองเห็นสายน้ากว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง วังเวียงได้ ฉายาว่า "กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว"

11.30 น. เดินทาง วังเวียง พาคณะทัวร์รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)

13.00 น. ขึ้นรถสองแถว เพื่อรับฟังการควบคุมการ พายเรือคายัก ด้วยตัวเองจากไกด์ท้องถิ่น เลือกคู่หูกับเรือคันโปรด พายลัดเลาะตามเชิงเขา ผ่านลำธารบางที่ก็ลึกบางครั้งตื้น น้ำจะใสมากจนมองเห็นพื้นหิน บางจุดจะมีขาวบ้านหาปลาด้วยวิธีดำน้ำ เลาะเลี้ยวตามโค้งน้ำ สัมผัสกับวิธีชีวิตที่ไร้ปรุงแต่งของชาวบ้าน ฝูงวัวควาย นอนแช่น้ำ รอนักท่องเที่ยวถ่ายรูปให้ โดยไม่เคยคิดค่าตัวเลย 

15.00 น. ออกเดินทางสู่ ถ้ำปูคำ (บลูลากูน) น้ำใส่สะอาด เล่นน้ำอิสระตามอัธยาศัย กระโดดน้ำ ที่ บลูลากูน หรือจะปีนเขา ขึ้นไปไหว้พระบน ถ้ำปูคำ   ได้เวลาสมควรเดินทาง กลับ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่5) และพร้อมเข้าที่พัก ในเมือง วังเวียง และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ สาม วังเวียง-เวียงจันทร์-หนองคาย-อุดร

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 6 )

08.00 น. นำท่าน เข้าเที่ยวชม ถ้ำนางฟ้า “กุ้ยหลินเมืองลาว”  ถ้ำที่สวยที่สุดของวังเวียงภายในเป็นโถงใหญ่ มีไฟประดับ ภายในบริเวณถ้ำจะสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นฉ่ำ หินงอกหินย้อยอันงดงาม และถ่ายรูปสะพานแขวนสีส้ม เป็นไฮไลท์ของเมืองวังเวียงอีกจุดหนึ่ง 

09.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ นครหลวงเวียงจันทร์ ระยะทาง 150 กิโลเมตร ระยะเวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง 

11.30 น. เดินทางถึงนครหลวงเวียงจันทร์ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7)

13.00 น. นำทุกท่านเข้าชม หอพระแก้ว เข้านมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคลเดินทางต่อไปยัง วัดศรีเมือง สักการะเจ้าแม่ศรีเมือง 

14.30 น. จากนั้นอำลานครหลวงเวียงจันทน์ เดินทางสู่ด่าน ตม.ลาว ให้เวลาคณะช๊อปปิ้งต่อที่ Duty Free

16.30 น. พร้อมส่งลูกค้าที่จังหวัดหนองคายหรืออุดร และ จบทริปส่งคณะทัวร์ด้วยความประทับใจจาก ทีมงาน บริษัท ที.บี.บี พลัส จำกัด

 

หมายเหตุ-โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์แต่ก็ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของลูกค้าเป็นหลัก

 

อัตราค่าบริการต่อท่าน

จำนวน

4-5 ท่าน

6-7 ท่าน

8-10 ท่าน

พักเดียว

พัก 2 ดาว/ราคา

9,700

8,200

6,700

1,200

พัก 3 ดาว/ราคา

10,200

8,400

7,200

2,000

พัก 4 ดาว/ราคา

12,500

11,500

10,400

3,600

 

อัตรานี้รวม

• ค่าที่พัก (โรงแรมในประเทศลาว 2 คืนพัก 2 ท่าน/ห้อง)
• ค่ารถ ตลอดการเดินทาง
• ค่ารถ 2 แถวเที่ยวในเมืองวังเวียง
• ค่าพายเรือคายัก
• น้ำดื่มระหว่างการเดินทาง
• ค่าอาหาร 7 มื้อ
• ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว
• ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
• มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
• ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ค่าทิปคนขับรถและไกด์ แล้วแต่น้ำใจของลูกค้า
• ค่า กิจกรรม ต่างๆ อาทิเช่น นั่งบอลลูน ขับรถATV zipline เมืองวังเวียง (กิจกรรมเหล่านี้คณะทัวร์เป็นคนจ่ายเอง)

บริษัท ทีบีบี พลัส จำกัด 

บริษัทมั่นคง ลูกค้ามั่นใจ เน้นความประทับใจเป็นหลัก

สายด่วน 090-6436573,094-2825979, 094-6474942

ID LINE : 0906436573

ID LINE : RUNGSUN0909

ID LINE : TONGRA81

EMAIL : TBBTOUR24@GMAIL.COM

 

Tags: ทัวร์เมืองเฟือง ทัวร์วังเวียง ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์เมืองเฟือง 2566 ทัวร์วังเวียง 2566 ทัวร์หลวงพระบาง 2566 โปรแกรมทัวร์เวียงจันทัวร์เมืองเฟือง วังเวียง 3 วัน 2 คืน แบบเจาะลึกวังเวียง เริ่ม อุดร/หนองคาย ทัวร์เวียงจันทร์ เมืองเฟือง วังเวียง 3 วัน 2 คืน ทัวร์วังเวียงราคาถูก ทัวร์หลวงพระบางบิษัทไหนดี ทัวร์หลวงพระบางราคาถูก

Share it
blog-image

ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์เมืองเฟือง โดย รถไฟลาวความเร็ว เที่ยว เมืองเฟือง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เริ่มจา..

  • 15 เม.ย. 2566

โปรแกรมทัวร์รถไฟลาวความเร็ว เที่ยว เมืองเฟือง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เริ่มจากสนามบินอุดรฯ เชื่อสิแล้วฉันจะพาไป ทีบีบี พลัส LL06

อ่านต่อ
blog-image

ทัวร์เมืองเฟือง ทัวร์หลวงพระบาง โดย รถไฟลาวความเร็ว เที่ยว เมืองเฟือง เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน 2..

  • 16 เม.ย. 2566

เที่ยวทัวร์รถไฟลาวความเร็ว เที่ยว เมืองเฟือง เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เริ่มจากสนามบินอุดร-หนองคาย (LL05) แล้วเราจะพาไป TBBPLUS

อ่านต่อ
blog-image

ทัวร์วังเวียง 2 วัน 1 คืน เริ่มจากจังหวัดอุดรธานี หรือ หนองคาย (LV04)

  • 19 เม.ย. 2566

โปรแกรมทัวร์วังเวียง 2 วัน 1 คืน เริ่มจากจังหวัดอุดรธานี หรือ หนองคาย เดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

อ่านต่อ