โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียงจันทร์ 1 วัน ไป-กลับ รับที่ด่านหนองคาย (LV01)

  • 22 เม.ย. 2566
  • ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง โดยรถตู้และบัส (รหัสLV)

โปรแกรมทัวร์เวียงจันทร์ 1 วัน ไป-กลับ รับที่ด่านหนองคาย 

ชมบรรยายกาศเมืองหลวงของประเทส นครหลวงเวียงจันทร์ พระธาตุหลวง ประตูชัย วัดศรีเมือง หอพระแก้ว ช๊อปปิ๊งๆ

 วันที่ หนึ่ง หนองคาย-นครหลวงเวียงจันทร์

08.00 น. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ ที่ หนองคาย และนำท่านผ่านพิธีการผ่านแดน ไทย-ลาว   

10.00 น. นำท่านเข้าชม นมัสการ พระธาตุหลวง หรือพระเจดีย์โลกจุฬามณี เป็น ปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ สร้างใน สมัยเดียวกันกับการสร้างเมืองเวียงจันทน์ โดยพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ และ พระอรหันต์ 5  องค์บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ ส่วนหัวเหน่าของพระพุทธเจ้าไว้ในองค์พระธาตุ เดิมเป็น พระธาตุองค์เล็ก ๆ ต่อมาในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้นำ พาประชาชน  สร้างพระธาตุองค์ใหญ่ครอบพระธาตุองค์เดิมไว้จนถึงปัจจุบันนี้ สวยงามและ ยิ่งใหญ่ ที่สุดในประเทศลาว 

11.00 น. นำท่านเข้าชม อนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรม ผสมผสานลาว ล้านช้าง กับฝรั่งเศส ตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่ ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรำลึกถึงวีรชนของชาติ ที่ เสียสละ เพื่อชาติบ้านเมืองมา  ทุกยุค ทุกสมัย ชั้นบนสุดท่านสามารถชมทิวทัศน์ของเวียงจันทน์ได้รอบทิศทาง    

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)  

13.00 น. จากนั้นนำท่านเข้านมัสการ วัดเจ้าแม่ศรีเมือง วัดที่คนลาวเคารพนับถือ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของ เวียงจันทน์  

14.00 น. นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ซึ่งครั้งหนึ่ง เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตก่อนที่จะถูก อันเชิญมาไว้ที่กรุงธนฯโดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ร.1) เมื่อปี ค.ศ. 1778 

15.00 น. จากนั้นอำลานครหลวงเวียงจันทน์ เดินทางสู่ด่าน ตม.ลาว ให้เวลา คณะช๊อปปิ้งต่อที่ Duty Free

16.00 น. ส่งคณะทัวร์ที่ด่านหนองคายด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการต่อท่าน

จำนวน

4-5 ่ทาน

6-7 ท่าน

8-10 ท่าน

ราคา

3,500

2,800

1,900

 

อัตรานี้รวม
• ค่ารถตู้ปรับอากาศ รุ่นใหม่/รถบัสปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
• ค่าอาหารทุกมื้อ (1 มื้อ)
• น้ำดื่มระหว่างการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว
• ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
• มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง (ลาว )

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
• ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม-อุดรธานี ไปกลับ
• ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ค่าทิปคนขับรถและไกด์ แล้วแต่น้ำใจของลูกค้า
• ค่า VAT 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

บริษัท ทีบีบี พลัส จำกัด 

บริษัทมั่นคง ลูกค้ามั่นใจ เน้นความประทับใจเป็นหลัก

สายด่วน 090-6436573,094-2825979, 094-6474942

ID LINE : 0906436573

ID LINE : RUNGSUN0909

ID LINE : TONGRA81

EMAIL : TBBTOUR24@GMAIL.COM

 

Tags: ทัวร์เวียงจันทร์ 1 วันไปกับหน้าด่านหนองคาย เที่ยวเวียงจันทร์ 1 วันไปกับหน้าด่านหนองคาย ทัวร์เวียงจันทร์ เที่ยวเวียงจันทร์ เวียงจันทร์ โปรแกรมทัวร์นครหลวงเวียงจันทร์ 1 วันไปกับหน้าด่านหนองคาย แลนด์ลาวเวียงจันทร์ ทัวร์ไทยลาวเวียงจันทร์ ทัวร์เวียงจันทร์เริ่มจากหนองคาย ทัวร์เวียงจันทร์ 2566 ทัวร์เวียงจันทร์ราคาถูก

Share it
blog-image

ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เริ่มรับสนามบินหลวงพระบาง (LV07)

  • 16 เม.ย. 2566

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เริ่มรับสนามบินหลวงพระบาง เที่ยวแบบ ชิวๆ

อ่านต่อ
blog-image

ทัวร์วังเวียง เวียงจันทร์ 3 วัน 2 คืน แบบเจาะลึกวังเวียง เริ่ม อุดร/หนองคาย (LV05)

  • 18 เม.ย. 2566

ทัวร์วังเวียง เวียงจันทร์ 3 วัน 2 คืน แบบเจาะลึกวังเวียง เริ่ม อดร/หนองคาย รวมกิจกรรมอิสระ

อ่านต่อ
blog-image

ทัวร์เวียงจันทร์ 3 วัน 2 คืน เริ่มอุดร/หนองคาย (LV03)

  • 20 เม.ย. 2566

โปรแกรมทัวร์เวียงจันทร์ 3 วัน 2 คืน เริ่มอุดร/หนองคาย แบบๆ ชิวๆ

อ่านต่อ