โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน เริ่มอุดร/หนองคาย (LV06)

  • 17 เม.ย. 2566
  • ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง โดยรถตู้และบัส (รหัสLV)

ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน เริ่มอุดร/หนองคาย

โปรแกรมทัวร์เวียงจันทร์-วังเวียง ใช่รถตู้ Vip 9ที่นั่งเดินทางแบบชิวๆ โดยไม่ต้องเปลี่ยนรถ

วันที่ หนึ่ง  อุดรธานี-หนองคาย –ล่องเรือเขื่อนน้ำงึม-วังเวียง 

07.00 น. รับคณะที่อุดรหรือหนองคาย นำท่านเข้าสู่ด่านพรมแดนมิตรภาพไทยลาวดเพื่อทำเอกสารผ่านด่าน

09.30 น. ออกจากเมืองเวียงจันทน์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ เขื่อนไฟฟ้าน้ำงืม ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก นครหลวงเวียงจันทน์ ประมาณ 90 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2515 มีลักษณะเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ กักเก็บน้ำในลำน้ำงึมเอาไว้ เขื่อนน้ำงึมแห่งนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณที่มากพอสำหรับใช้ในนครเวียงจันทน์ และยังมีเหลือพอส่งออกมาขายทางฝั่งไทย 

12.00 น.เดินทางถึงเขื่อนน้ำงึม ล่องเรือชมเขื่อนน้ำงึม ชมความงามของธรรมชาติเหนือเขื่อน ซึ่งมีเกาะแก่งต่างๆสวยงาม ถ่ายรูปกันแบบจุใจ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 1 ) 

14.00 น. หลังจากนั้น นำคณะมุ่งหน้าสู่ เมืองวังเวียง ซึ่งตั้งอยู่ห่าง จากนครหลวงเวียงจันทน์ ราว 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เมืองที่ได้รับสมยานามว่า กุ้ยหลินเมืองลาว มีแม่น้ำซองไหลผ่าน กลางเมืองวังเวียง กับธรรมชาติที่สมบูรณ์ อยู่ที่นั่น  

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ( มื้อที่ 2 ) และพร้อมเข้าที่พัก ในเมือง วังเวียง

วันที่ สอง ถ้ำจัง-บลูดากูล-เวียงจันทร์

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 3 )

08.00 น. นำท่าน เข้าเที่ยวชม ถ้ำจัง “กุ้ยหลินเมืองลาว”  ถ้ำที่สวยที่สุดของวังเวียงภายในเป็นโถงใหญ่ มีไฟประดับ ภายในบริเวณถ้ำจะสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นฉ่ำ หินงอกหินย้อยอันงดงาม และถ่ายรูปสะพานแขวนสีส้ม เป็นไฮไลท์ของเมืองวังเวียงอีกจุดหนึ่ง

09.30 น. ออกเดินทางสู่ ถ้ำปูคำ(บลูลากูน) น้ำใส่สะอาด เล่นน้ำอิสระตามอัธยาศัย มี กระโดดน้ำ ที่บลูลากูน หรือจะปีนเขา ขึ้นไปไหว้พระบน ถ้ำปูคำ  ได้เวลาสมควรเดินทางกลับ

12.00 น. พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 4 ) 

14.30 น. เดินทางกลับสู่เวียงจันทน์  ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

15.30 น. พาคณะทัวร์เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาสัย

18.00 น. พร้อมรับประทานอาหาร (มื้อที่5) เข้าพักที่ เวียงจันทน์ แวะ เดินเล่นถ่ายรูปถนนคนเดิน ริมแม่น้ำโขง ของเวียงจันทน์ อิสระในการท่องราตรี 

วันที่ สาม เวียงจันทน์-DUTYFREE-หนองคาย-อุดร

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6)

08.00 น.  จาก นั้นมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ชม ประตูชัย ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาวจากนั้นเข้าชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และ นมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิปแบบล้านช้าง และถ่ายรูป เลือกชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่ายจากนั้นนำทุกท่านเข้าชม หอพระแก้ว เข้านมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคลเดินทางต่อไปยัง วัดศรีเมือง สักการะเจ้าแม่ศรีเมือง

12.00 น. พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7) 

14.00 น. ได้เวลาอันสมควร นำคณะมาที่ด่านชายแดนลาว-ไทย ให้ท่านแวะช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty free ของลาว ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ทำเอกสารข้ามแดน ที่ด่านลาวเลือกซื้อสินค้านานาชาติมียี่ห้อ ราคาถูก ต่างๆ มากมาย อาทิ เหล้า ไวน์ บุหรี่ และเครื่องสำอาง 

16.00 น. พร้อมส่งลูกค้าที่จังหวัดหนองคายหรืออุดร และ จบทริปส่งคณะทัวร์ด้วยความประทับใจจาก ทีมงาน บริษัท ที.บี.บี การท่องเที่ยว จำกัด

-จำเป็นต้องมีพาสปอร์ต ทุกคน

อัตราค่าบริการต่อท่าน

จำนวน

4-5 ท่าน

6-7 ท่าน

8-10 ท่าน

พักเดียว

 

       

พัก 3 ดาว/ราคา

8,200

6,900

5,700

2,000

พัก 4 ดาว/ราคา

10,500

9,500

8,900

3,600

 

 

อัตรานี้รวม
• ค่าที่พัก (โรงแรมในประเทศลาว 2 คืนพัก 2 ท่าน/ห้อง)
• ค่ารถตู้ปรับอากาศ รุ่นใหม่/รถบัสปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
• ค่าอาหารทุกมื้อ ( 7 มื้อ)
• น้ำดื่มระหว่างการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว
• ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
• มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง(ลาว )

 

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
• ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม-อุดรธานี ไปกลับ
• ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ค่าทิปคนขับรถและไกด์ แล้วแต่น้ำใจของลูกค้า
• ค่า VAT 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

บริษัท ทีบีบี พลัส จำกัด 

บริษัทมั่นคง ลูกค้ามั่นใจ เน้นความประทับใจเป็นหลัก

สายด่วน 090-6436573,094-2825979, 094-6474942

ID LINE : 0906436573

ID LINE : RUNGSUN0909

ID LINE : TONGRA81

EMAIL : TBBTOUR24@GMAIL.COM

หมายเหตุ-โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ขึ้นอยู่กับลุกค้าเป็นหลัก 

 

Tags: ทัวร์เวียงจันทร์ แลนด์ลาวเวียงจันทร์ ทัวร์ไทยลาวเวียงจันทร์ ทัวร์เวียงจันทร์เริ่มจากหนองคาย ทัวร์วังเวียง แลนด์ลาววังเวียง แลนด์ลาว ทัวร์วังเวียง ราคาถูก ทัวร์วังเวียง 3 วัน 2 คืน เริ่มจากอุดรหนองคาย ทัวร์วังเวียง 3 วัน 2 คืน เจาะลึกวังเวียง เที่ยววังเวียง 3 วัน 2 คืน เริ่มจากอุดรหนองคาย วังเวียง 3 วัน 2 คืน ทัวร์เวียงจันทร์ 2566 ทัวร์วังเวียง 2566

Share it
blog-image

ทัวร์วังเวียง เวียงจันทร์ 3 วัน 2 คืน แบบเจาะลึกวังเวียง เริ่ม อุดร/หนองคาย (LV05)

  • 18 เม.ย. 2566

ทัวร์วังเวียง เวียงจันทร์ 3 วัน 2 คืน แบบเจาะลึกวังเวียง เริ่ม อดร/หนองคาย รวมกิจกรรมอิสระ

อ่านต่อ
blog-image

เช่ารถเข้าลาว วังเวียง เช่ารถเข้า เวียงจันทร์

  • 01 มี.ค. 2567

เช่ารถ ไปลาว เวียงจันทน์ เช่ารถเข้าลาว วังเวียง เช่ารถเข้า เวียงจันทร์

อ่านต่อ
blog-image

ทัวร์เวียงจันทร์ 1 วัน ไป-กลับ รับที่ด่านหนองคาย (LV01)

  • 22 เม.ย. 2566

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเวียงจันทร์ 1 วัน ไป-กลับ รับที่ด่านหนองคาย

อ่านต่อ