โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว เริ่มหนองคาย/อุดร (LV02)

  • 21 เม.ย. 2566
  • ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง โดยรถตู้และบัส (รหัสLV)

ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน  พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว เริ่ม หนองคาย/อุดร

 

วันที่ 1 อุดร-หนองคาย-เวียงจันทร์-พระธาตุหลวง-ประตูชัย 

08.00 น. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ ณ จุดนัดหมาย ที่ หนองคาย/อุดร และนำท่านผ่านพิธีการผ่านแดน ไทย-ลาว 

10.00 น. นำท่านเข้าชม นมัสการ พระธาตุหลวง หรือพระเจดีย์โลกจุฬามณี เป็น ปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ สร้างใน สมัยเดียวกันกับการสร้างเมืองเวียงจันทน์ โดยพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ และ พระอรหันต์ 5  องค์บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ ส่วนหัวเหน่าของพระพุทธเจ้าไว้ในองค์พระธาตุ เดิมเป็น พระธาตุองค์เล็ก ๆ ต่อมาในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้นำ พาประชาชน  สร้างพระธาตุองค์ใหญ่ครอบพระธาตุองค์เดิมไว้จนถึงปัจจุบันนี้ สวยงามและ ยิ่งใหญ่ ที่สุดในประเทศลาว

11.00 น. นำท่านเข้าชม อนุสาวรีย์ประตูชัย (Victory Monument) Victory Monument) สถาปัตยกรรม ผสมผสานลาว ล้านช้าง กับฝรั่งเศส ตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่ ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรำลึกถึงวีรชนของชาติ ที่ เสียสละ เพื่อชาติบ้านเมืองมา  ทุกยุค ทุกสมัย ชั้นบนสุดท่านสามารถชมทิวทัศน์ของเวียงจันทน์ได้รอบทิศทาง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) 

13.00 น. จากนั้นนำท่านเข้านมัสการ วัดเจ้าแม่ศรีเมือง วัดที่คนลาวเคารพนับถือ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของ เวียงจันทน์

14.00 น. นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว (Hor Phra Kaew Museum) ซึ่งครั้งหนึ่ง เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตก่อนที่จะถูก อันเชิญมาไว้ที่กรุงธนฯโดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก(ร.1) เมื่อปี ค.ศ. 1778

16.00 น. ศูนย์หัตถกรรมเครื่องและสิ่งทอ เลือกซื้อสินค้าราคาถูกโดยฝีมือคนลาว อาทิ ผ้าไหม เครื่องเงิน และของที่ระลึกอื่น ๆ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) และเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 เวียงจันทร์-หนองคาย-อุดร

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 3)ในโรงแรมที่พัก เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย Check Out ออกจากโรงแรม 

08.30 น. นำคณะเข้าชม พิพิธภัณท์ ประวัติศาสตร์กองทัพประชาชนลาว ตั้งอยู่ในกรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ซึ่งก่อตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณท์แห่งชาติโดยเน้นถึงการปฎิวัติในยุค 1970 และตั้งอยู่ในยุคอาณานิคมของฝรั่งเศส ใน ค.ศ. 2007 ประเทศ อเมริกา ได้บริจาคเงินทุนเพื่อช่วยพิพธภัณท์ พิพธภัณท์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใน คศ.1925 โดยเป็นที่พำนักของผู้ว่าราชการฝรั่งเศส  นี้นำเสนอประวัติศาสตร์ของประเทศลาว โดยมุ่งเน้นถึงการต่อสู้เพื่อเอกราชของาวลาวจากนักล่าอาณานิคมต่างชาติรวมถึงกองกำลังจักรวรรตินิยม 

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 4) 

13.00 น. อำลาเมืองเวียงจันทน์ และเดินทางไปที่ด่านชายแดนและนำท่าน เข้าชอปปิ้งในร้านสินค้าปลอดภาษี ที่ด่านลาวเลือกซื้อสินค้านานาชาติมียี่ห้อ (Band Name) ราคาถูกต่างๆ มากมาย อาทิ เหล้า ไวน์ บุหรี่ และเครื่องสำอาง 

16.00 น. เดินทางกลับเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ และด้วยความประทับใจ 

 *ราคานี้สำหรับกรุ๊ปเหมาเท่านั่น  

อัตราค่าบริการต่อท่าน

จำนวน

4-5 ท่าน

6-7 ท่าน

8-10 ท่าน

พัก 3 ดาว/ราคา

4,900

4,500

3,900

พัก 4 ดาว/ราคา

6,500

5,900

5,500

 

อัตรานี้รวม
• ค่าที่พัก (โรงแรมในประเทศลาว 1 คืนพัก 2 ท่าน/ห้อง)
• ค่ารถตู้ปรับอากาศ รุ่นใหม่/รถบัสปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
• ค่าอาหารทุกมื้อ (4 มื้อ)
• น้ำดื่มระหว่างการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว
• ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
• มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง (ลาว )

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
• ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม-อุดรธานี ไปกลับ
• ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ค่าทิปคนขับรถและไกด์ แล้วแต่น้ำใจของลูกค้า 
• ค่า ภาษี ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษี VAT 7%

 

บริษัท ทีบีบี พลัส จำกัด 

บริษัทมั่นคง ลูกค้ามั่นใจ เน้นความประทับใจเป็นหลัก

สายด่วน 090-6436573,094-2825979, 094-6474942

ID LINE : 0906436573

ID LINE : RUNGSUN0909

ID LINE : TONGRA81

EMAIL : TBBTOUR24@GMAIL.COM

Tags: ทัวร์เวียงจันทร์ เที่ยวเวียงจันทร์ เวียงจันทร์ แลนด์ลาวเวียงจันทร์ ทัวร์ไทยลาวเวียงจันทร์ ทัวร์เวียงจันทร์เริ่มจากหนองคาย ทัวร์เวียงจันทร์ 2วัน1คืน เริ่มจากหนองคายอุดร ทัวร์เวียงจันทร์2วัน1คืน เที่ยวเวียงจันทร์2วัน1คืน เวียงจันทร์2วัน1คืน ทัวร์เวียงจันทร์2วัน1คืนโดยรถตู้ ทัวร์เวียงจันทร์ 2566 ทัวร์เวียงจันทร์ราคาถูก

Share it
blog-image

(รหัส CC05) ทัวร์รถไฟฟ้า เวียงจันทร์-บ่อเต็นบ่อหาร-สิบสองปันนาเชียงรุ้ง-คุณหมิง 4 วัน 3 คืน เริ่ม อุ..

  • 25 มี.ค. 2566

โปรแกแรมทัวร์รถไฟฟ้า เวียงจันทร์-บ่อเต็นบ่อหาร-สิบสองปันนาเชียงรุ้ง-คุณหมิง 4 วัน 3 คืน เริ่ม อุดรธานี-หนองคาย

อ่านต่อ
blog-image

ทัวร์วังเวียง 2 วัน 1 คืน เริ่มจากจังหวัดอุดรธานี หรือ หนองคาย (LV04)

  • 19 เม.ย. 2566

โปรแกรมทัวร์วังเวียง 2 วัน 1 คืน เริ่มจากจังหวัดอุดรธานี หรือ หนองคาย เดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

อ่านต่อ
blog-image

ทัวร์เวียงจันทร์ 1 วัน ไป-กลับ รับที่ด่านหนองคาย (LV01)

  • 22 เม.ย. 2566

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเวียงจันทร์ 1 วัน ไป-กลับ รับที่ด่านหนองคาย

อ่านต่อ