โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ลาวใต้ สาละวัน อัตปือ จำปาสัก 3 วัน 2 คืน ชมสุดยอด น้ำตกแชป่องไล – น้ำตกแชพระ(รหัส LTC04)

  • 27 ก.พ. 2567
  • ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน (รหัส LTC)

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ สาละวัน อัตปือ จำปาสัก 3 วัน 2 คืน 
ชมสุดยอด น้ำตกแชป่องไล–น้ำตกแชพระ

วันแรก อุบลราชธานี - แขวงสาละวัน - เมืองปากชอง

++.00 น. รับคณะที่ตัว จ.อุบลราชธานี พร้อมรับประทานอาหาร (มื้อที่1) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ช่องเม็ก

08.30 น. ถึงด่านพรมแดนช่องเม็ก  ผ่านพิธีการท่องเที่ยว ไทย – ลาว สู่แขวงจำปาสักข้ามแม่น้ำโขง ด้วย สะพาพมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น สู่ เมืองปากเซ หลังจากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่น้ำตกตาดเลาะ ตาดฮัง

11.30 น.รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่2)

12.30 น. ชม น้ำตกตาดเลาะ และน้ำตกตาดฮัง2น้ำตกสุดคลาสสิคแห่งแขวงสาละวัน 

13.30 น. ออกเดินทางขึ้นเหนือ สู่ เมืองปากซอง เมืองที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดสองข้างทางรายล้อมไปด้วย ไร่ชา กาแฟ แมกไม้นานาพันธ์ พืชเศรษฐกิจต่างๆ ถึงไร่กาแฟปากซองไอแลนด์ สัมผัสอากาศเย็นๆ พร้อมจิบกาแฟ สดๆจากไร่ ชมไร่กาแฟที่เขียวชอุ่มหลายพันไร่ไกลสุดลูกหูตา เก็บบรรยากาศ หลังจากนั้นพาคณะทัวร์ สวนผัก ออแกนนิก เมืองปากชอง AGRO VEGE FARM

18.00 น.รับประทานอาหาร โรงแรมเมืองปากชอง (มื้อที่3) จากนั้นเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาสัย

วันที่สอง ปากชอง –น้ำตกแชป่องไล - น้ำตกแชพระ – ปากเซ

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม (มื้อที่4)

08.00 น. ออกเดินทางไปยังจุดเปลี่ยนรถเพื่อเดินทางไปยัง น้ำตกแซป่องไล

08.30 น. ถึงจุดเปลี่ยนรถ เป็นรถสำหรับลุยป่า เสร็จแล้วสนุกกับการเดินทางอย่างนักท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างแท้จริง

11.00 น. ถึง ตาดแซป่องไล สุดบรรยายกับน้ำตกแห่งนี้ ยากนักที่จะมีใครมาเที่ยวได้เพราะยังไม่เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ อิ่มเอมกับธรรมชาติอย่างแท้จริง รับประทานอาหารที่ริมน้ำตก (ข้าวกล่องที่ทัวร์เตรียมให้) (มื้อที่5) หลังจากนั้นภาคณะชม น้ำตกตาดแชพระ อีกหนึ่งความอลังการ ของธรรมชาติสร้างขึ้น

14.00 น. ออกเดินทางออกมาจากน้ำตกแซป่องไล

16.30 น. ถึงจุดเปลี่ยนรถ จากนั้นเดินทางกลับมายังเมืองปากซอง เพื่อเข้าที่พัก

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6) จากนั้นเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาสัย

วันที่สาม ปากซอง - ปากเซ – อุบลราชธานี

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม (มื้อที่7)

08.00 น. ออกเดินทางชม น้ำตกตาดคู่ ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ 2 น้ำตก ที่ตกจากหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตร บริเวณรอบๆ น้ำตก จะร้านอาหารและที่นั่งพัก ชมน้ำตกได้บรรยายกาศธรรมชาติแบบ จุดใจ

09.30 น. ออกเดินทางออกจาก เมืองปากซอง ซึ่งรายล้อมด้วยแมกไม้นานาพันธ์ไร่ชา กาแฟ มีให้เห็นตลอดสองข้างทาง ชม น้ำตกตาดเยือง สายน้ำจากภูเขาเทวดาใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่า

10.30 น. ชม น้ำตกคู่แฝด ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติ ดงหัวสาว สู่เหวลึก กว่า 120 เมตรระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมองยากจะหาที่ใดเปรียบของ น้ำตกตาดฟาน

12.00 น. รับประทานอาหารที่ ตัวเมืองปากเซ (มื้อที่ 8)

13.00 น. แวะ ตลาดดาวเรือง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของลาวภาคใต้

15.00 น. ถึงด่านช่องเม็กเลือกซื้อ สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี และสินค้าพื้นเมืองลาว

16.00 น. ออกเดินทางจาก ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ส่งคณะด้วยความประทับใจจากทีมงานบริษัท ที.บี.บี. การท่องเที่ยว จำกัด 

หมายเหตุ-ถ้าจำนวนคนมากจะใช้เป็นรถ 6 ล้อ ของทหาร ในการลุยป่าแทนรถแต๊กๆ

หมายเหตุ-โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์แต่ก็ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของลูกค้าเป็นหลัก

อัตราค่าบริการต่อท่าน

จำนวน

4-5 ท่าน

6-7 ท่าน

8-10 ท่าน

พักเดี่ยว

พัก 2 ดาว/ราคา

8,700

6,700

5,400

800

พัก 3 ดาว/ราคา

8,900

6,900

5,600

1,000

พัก 4 ดาว/ราคา

9,700

7,700

6,400

1,400

อัตรานี้รวม           
-ค่ารถตู้คอมมิวเตอร์ VIP นำเที่ยวตลอดรายการ และรถแต๊กๆ
-ค่าที่พักที่ 2 คืน
-ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดน
-ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่ และพนักงานนำเที่ยว
-ค่าอาหาร  8 มื้อ ตามโปรแกรม
-ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
-น้ำดื่มตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าวีซ่ากรณีที่เป็นชาวต่างชาติ
• ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
• ไม่รวม VAT 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ค่าทิปคนขับรถและไกด์ แล้วแต่น้ำใจของลูกค้า

บริษัท ทีบีบี พลัส จำกัด 

บริษัทมั่นคง ลูกค้ามั่นใจ เน้นความประทับใจเป็นหลัก

สายด่วน 090-6436573,094-2825979, 094-6474942

ID LINE : 0906436573

ID LINE : RUNGSUN0909

ID LINE : TONGRA81

EMAIL : TBBTOUR24@GMAIL.COM

รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว ทัวร์ลาวใต้ โดยยูทูป

ข้อมูลโปรแกรมทัวร์ลาวใต้ www.laostai.com  

ทัวร์ลาวใต้ ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม 1 วัน ไปกลับ 3 น้ำตก เริ่มที่ อุบลราชธานี (LTA01)

ทัวร์ลาวใต้ น้ำตกคอนพะเพ็ง 1 วัน ไปกลับ เริ่มที่ อุบลราชธานี (LTA02)

ทัวร์ลาวใต้ ประสาทวัดพู 1 วัน ไปกลับ เริ่มที่ อุบลราชธานี (LTA03)

ทัวร์ลาวใต้ น้ำตกแซป่องไล 1 วัน ไปกลับ เริ่มที่ อุบลราชธานี (LTA04)

ทัวร์ลาวใต้  2วัน 1คืน หลีผี คอนพะเพ็ง ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม เริ่มที่ กรุงเทพ (LTB01)

ทัวร์ลาวใต้  2วัน 1คืน หลีผี คอนพะเพ็ง ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม เริ่มที่ อุบลราชธานี (LTB02)

ทัวร์ลาวใต้  2วัน 1คืน แซป่องไล ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม เริ่มที่ อุบลราชธานี  (LTB03)

ทัวร์ลาวใต้  2วัน 1คืน ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม ตลาดดาวเรือง  เริ่มที่ อุบลราชธานี  (LTB04)

ทัวร์ลาวใต้  2วัน 1คืน ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม วัดพู เริ่มที่ อุบลราชธานี  (LTB05)

ทัวร์ลาวใต้ วัดพู หลีผี คอนพะเพ็ง ตาดฟาน ตาดเยือง ผาส้วม 3วัน 2คืน เริ่มที่ กทม (LTC01)

ทัวร์ลาวใต้ วัดพู หลีผี คอนพะเพ็ง ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม 3วัน 2คืน เริ่มที่อุบล (LTC02)

ทัวร์ลาวใต้ หลีผี คอนพะเพ็ง ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม อุบล 3วัน 2คืน เริ่มที่อุบล (LTC03)

ทัวร์ลาวใต้ ตาดเลาะ ตาดฮัง แซป่องไล ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม 3วัน 2คืน เริ่มที่อุบล (LTC04)

ทัวร์ลาวใต้ ตาดเลาะ ตาดฮัง ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม ปราสาทวัดพู 3วัน 2คืน เริ่มที่อุบล (LTC05)

ทัวร์ลาวใต้ ตาดเลาะ ตาดฮัง อัตตะปือ ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม 3วัน 2คืน เริ่มที่อุบล (LTC06)

ทัวร์ลาวใต้ สาละวัน แซป่องไล ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม 3วัน 2คืน เริ่มที่อุบล (LTC07)

ทัวร์ลาวใต้ สาละวัน ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม ปราสาทวัดพู 3วัน 2คืน เริ่มที่อุบล (LTC08)

ทัวร์ลาวใต้ ไหว้พระ 9 วัด ในนครปากเซ 3วัน 2คืน เริ่มที่อุบล (LTC09)

ทัวร์ลาวใต้ วัดพู หลีผี คอนพะเพ็ง ตาดเลาะ ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม 4วัน 3คืน เริ่มที่อุบล (LTD01)

ทัวร์ลาวใต้ วัดพู หลีผี คอนพะเพ็ง ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม อุบล 4วัน 3คืน เริ่มที่อุบล (LTD02)

ทัวร์ลาวใต้ตาดเลาะ หลีผี คอนพะเพ็ง แซป่องไล ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม 4วัน 3คืน เริ่มที่อุบล (LTD03)

ทัวร์ลาวใต้ ตาดเลาะ วัดสะเเคะ ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม หลีผี คอนพะเพ็ง 4วัน 3คืน เริ่มที่อุบล (LTD04)

ทัวร์ลาวใต้ ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม แซป่องไล หลีผี คอนพะเพ็ง วัดพู 4วัน 3คืน เริ่มที่อุบล (LTD05)

ทัวร์ลาวใต้ Adventure Tour นอนบนต้นไม้ 2วัน 1คืน เริ่มที่อุบล (LTE01)

ทัวร์ลาวใต้ Adventure Tour ทัวร์ลาวใต้ ชมมรดกโลกปราสาทวัดพูและกิจกรรมแอดเวนเจอร์ 3วัน 2คืน เริ่มที่อุบล (LTE02)

ทัวร์ลาวใต้ กิจกรรมแอดเวนเจอร์สุดมันส์ กับโปรแกรม ปากเซ Adventure Tour 3 วัน 2 คืน เริ่มที่อุบล (LTE03)

ทัวร์ลาวใต้ วัดพู หลีผี คอนพะเพ็ง ตาดเลาะ แซป่องไล ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม 5วัน 4คืน เริ่มที่อุบล (LTE04)

 

คำถามที่พบบ่อย

  ถาม  :  ที่เที่ยวลาวใต้ มีอะไรบ้าง

  ตอบ : หลักๆจะมี ปราสาทหินวัดพู มรดกเมืองเก่า ถ้าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงก็จะเป็นน้ำตกหลี่ผี คอนพระเพ็ง แต่ถ้าเป็นน้ำตกที่มาจากธรรมชาติจะเป็นน้ำตกตาดเยือง ตาดฟาน ชมรูปสถานที่่ท่องเที่ยวลาวใต้ คลิ๊ก

 

  ถาม :  เที่ยวลาวใต้ช่วงไหนดี

  ตอบ : ที่เที่ยวในลาวใต้สามารถเที่ยวได้ตลอดปี ชมรูปภาพสถานที่เที่ยว คลิ๊ก

 

  ถาม : เที่ยวลาวใต้ด้วยตัวเอง เดินทางยังไงบ้าง

  ตอบ : เที่ยวลาวใต้ด้วยตัวเองสามารถเดินทางโดยรถส่วนตัวหรือรถประจำทางได้ ชมรอบรถประจำทาง คลิ๊ก

 

  ถาม : ที่เที่ยวปากเซ ลาวใต้ มีอะไรบ้าง

  ตอบ : ปราสาทหินวัดพู วัดภูสะเหล้า วัดหลวงและอื่นๆอีกมากมาย ชมสถานที่เพิ่มเติม คลิ๊ก

 

  ถาม : Zipline ลาวใต้อยู่ที่ไหน

  ตอบ :  Zipline จะอยู่ที่น้ำตกตาดฟานซึ่งตั้งอยู่ในเมืองปากซอง ดูรูปสถานที่ คลิ๊ก

 

   ถาม :  เที่ยวลาวใต้ต้องใช้อะไรบ้าง

   ตอบ : เอกสารที่ใช้ในการเที่ยวลาวใต้ เป็นเอกสารแผนแดนชั่วคราว หรือใครที่มีพาสปอร์ตก็สามารถใช้ได้ เอกสารการเตรียมตัวเข้าลาวใต้ คลิ๊ก

 

   ถาม : ลาวใต้มีอะไรน่าเที่ยว

   ตอบ : สถานที่ ที่น่าเที่ยวจะอยู่ที่เมืองปากซอง ซึ่งน้ำตกทางปากซองเป็นน้ำตกที่มาจากธรรมชาติและเป็นน้ำตกที่สวยงาม ชมสถานที่เพิ่มเติม คลิ๊ก

 

   ถาม : ที่พักแนะนำของลาวใต้

   ตอบ : โรงแรมและที่พักแนะนำของลาวใต้ จะเป็นโรงแรมเอราวัณริเวอร์ไซต์ เป็นโรงแรมเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ชมรูปสถานที่โรงแรม คลิ๊ก

 

   ถาม : ลาวใต้ ปากซองมีอะไรน่าเที่ยว

   ตอบ : หลักๆจะเป็นน้ำตกตาดฟานซึ่งน้ำตกนี้จะมีการเล่น Zipline และยังคงมีอีกหลายๆน้ำตกที่น่าสนใจ ชมสถานที่เที่ยวอื่นๆในเมืองปากซอง คลิ๊ก

 

   ถาม : เช่ารถตู้เที่ยวลาวใต้

   ตอบ : สามารถสอบถามทางบริษัททัวร์ได้เลย ดูรูปรถเช่า คลิ๊ก

 

   ถาม : ที่เที่ยวปากซองมีอะไรบ้าง

   ตอบ : น้ำตกตาดเยือง ตาดฟาน ตาดคู่ ไร่กาแฟและอีกมากมาย ชมสถานที่เที่ยวอื่นๆในเมืองปากซอง คลิ๊ก 

 

   ถาม : ลาวใต้มีสถานที่เที่ยวที่ไหนบ้าง

   ตอบ : ปราสาทหินวัดพูที่เมืองปากเซ น้ำตกตาดเยืองและตาดฟานที่เมืองปากซอง  น้ำตกหลี่ผี น้ำตกคอนพระเพ็ง น้ำตกตาดคู่ น้ำตกตาดเลาะ-ตาดฮัง ถ้ำผาสุก ที่เมืองสาละวัน ชมสถานที่เที่ยวและรูปสถานที่เที่ยว คลิ๊ก

 

Tags: โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ สาละวัน อัตปือ จำปาสัก 3 วัน 2 คืน ชมสุดยอด น้ำตกแชป่องไล – น้ำตกแชพระ ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้บริษัทไหนดี ทัวร์ลาวใต้จากอุบล ทัวร์ลาวใต้โดยเครื่องบิน ทัวร์ลาวใต้เช่ารถ ทัวร์ลาวใต้ ที่พัก โรงแรม แลนด์ลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ 2566 ทัวร์ลาวใต้ราคาถูก

Share it
blog-image

ทัวร์ลาวใต้+อุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก เริ่มจาก จ.อุบลราชธานี.รวมทุกอย่าง (รหัส LTC03)

  • 28 ก.พ. 2567

เที่ยวลาว ลาวใต้ ปากเซ ชมน้ำตกตาดเยือง น้ำตกตาดฟาน ไร่ชา คอนพะเพ็ง ตาดเยือง สามพันโบก ผาแต้ม 3 วัน 2 คืน รวมทุกอย่าง ไม่ต้องเปลี่ยนรถใหม่

อ่านต่อ
blog-image

ทัวร์ท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน เริ่มจาก จ.อุบลราชธานี (รหัส LTC11)

  • 20 ก.พ. 2567

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน เริ่มจาก จ.อุบลราชธานี แบบ ชิวๆ ประหยัด ชมโปรแกรมทัวร์อุบลราชธานีเต็มรูปแบบ สามพันโบก ขัวน้อย หาดหงส์ หาดชมดาว ผาแต้ม น้ำตกแสงจันทร์ ล่องเรือ วัดสิรินธรวราราม วัดพระธาตุหนองบัว

อ่านต่อ
blog-image

ทัวร์ลาวใต้ สาละวัน-จำปาสัก 3 วัน 2 คืน ราคาถูก เริ่มจาก จังหวัดอุบลราชธานี (รหัส LTC08)

  • 23 ก.พ. 2567

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ สาละวัน-จำปาสัก 3 วัน 2 คืน ราคาถูก เริ่มจาก จังหวัดอุบลราชธานี (รหัส LTC08)

อ่านต่อ