โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ลาวใต้ สาละวัน อัตปือ จำปาสัก 3 วัน 2 คืน ชมสุดยอด น้ำตกแชป่องไล – น้ำตกแชพระ(รหัส LTC04)

  • 07 ก.ย. 2562
  • ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน (รหัส LTC)

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ สาละวัน อัตปือ จำปาสัก 3 วัน 2 คืน 
ชมสุดยอด น้ำตกแชป่องไล–น้ำตกแชพระ

วันแรก อุบลราชธานี - แขวงสาละวัน - เมืองปากชอง

++.00 น. รับคณะที่ตัว จ.อุบลราชธานี พร้อมรับประทานอาหาร (มื้อที่1) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ช่องเม็ก

08.30 น. ถึงด่านพรมแดนช่องเม็ก  ผ่านพิธีการท่องเที่ยว ไทย – ลาว สู่แขวงจำปาสักข้ามแม่น้ำโขง ด้วย สะพาพมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น สู่ เมืองปากเซ หลังจากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่น้ำตกตาดเลาะ ตาดฮัง

11.30 น.รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่2)

12.30 น. ชม น้ำตกตาดเลาะ และน้ำตกตาดฮัง2น้ำตกสุดคลาสสิคแห่งแขวงสาละวัน 

13.30 น. ออกเดินทางขึ้นเหนือ สู่ เมืองปากซอง เมืองที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดสองข้างทางรายล้อมไปด้วย ไร่ชา กาแฟ แมกไม้นานาพันธ์ พืชเศรษฐกิจต่างๆ ถึงไร่กาแฟปากซองไอแลนด์ สัมผัสอากาศเย็นๆ พร้อมจิบกาแฟ สดๆจากไร่ ชมไร่กาแฟที่เขียวชอุ่มหลายพันไร่ไกลสุดลูกหูตา เก็บบรรยากาศ หลังจากนั้นพาคณะทัวร์ สวนผัก ออแกนนิก เมืองปากชอง AGRO VEGE FARM

18.00 น.รับประทานอาหาร โรงแรมเมืองปากชอง (มื้อที่3) จากนั้นเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาสัย

วันที่สอง ปากชอง –น้ำตกแชป่องไล - น้ำตกแชพระ – ปากเซ

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม (มื้อที่4)

08.00 น. ออกเดินทางไปยังจุดเปลี่ยนรถเพื่อเดินทางไปยัง น้ำตกแซป่องไล

08.30 น. ถึงจุดเปลี่ยนรถ เป็นรถสำหรับลุยป่า เสร็จแล้วสนุกกับการเดินทางอย่างนักท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างแท้จริง

11.00 น. ถึง ตาดแซป่องไล สุดบรรยายกับน้ำตกแห่งนี้ ยากนักที่จะมีใครมาเที่ยวได้เพราะยังไม่เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ อิ่มเอมกับธรรมชาติอย่างแท้จริง รับประทานอาหารที่ริมน้ำตก (ข้าวกล่องที่ทัวร์เตรียมให้) (มื้อที่5) หลังจากนั้นภาคณะชม น้ำตกตาดแชพระ อีกหนึ่งความอลังการ ของธรรมชาติสร้างขึ้น

14.00 น. ออกเดินทางออกมาจากน้ำตกแซป่องไล

16.30 น. ถึงจุดเปลี่ยนรถ จากนั้นเดินทางกลับมายังเมืองปากซอง เพื่อเข้าที่พัก

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6) จากนั้นเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาสัย

วันที่สาม ปากซอง - ปากเซ – อุบลราชธานี

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม (มื้อที่7)

08.00 น. ชม น้ำตกตาดอีตู้  สำหรับตาดอีตู้นั้นจะอยู่ในเขตหนาวของเมืองปากซอง เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากภูเขาสูง เป็นน้ำตกที่มีไร่กาแฟ และรีสอร์ท ที่พักระดับมาตรฐานอยู่ในนั้นด้วย

09.00 น. ออกเดินทางออกจาก เมืองปากซอง ซึ่งรายล้อมด้วยแมกไม้นานาพันธ์ไร่ชา กาแฟ มีให้เห็นตลอดสองข้างทาง ชม น้ำตกตาดเยือง สายน้ำจากภูเขาเทวดาใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่า

10.00 น. ชม น้ำตกคู่แฝด ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติ ดงหัวสาว สู่เหวลึก กว่า 120 เมตรระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมองยากจะหาที่ใดเปรียบของ น้ำตกตาดฟาน

12.00 น. รับประทานอาหารที่ ตัวเมืองปากเซ (มื้อที่ 8)

13.00 น. แวะ ตลาดดาวเรือง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของลาวภาคใต้

15.00 น. ถึงด่านช่องเม็กเลือกซื้อ สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี และสินค้าพื้นเมืองลาว

16.00 น. ออกเดินทางจาก ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ส่งคณะด้วยความประทับใจจากทีมงานบริษัท ที.บี.บี. การท่องเที่ยว จำกัด 

อัตราค่าบริการต่อท่าน

ราคา/จำนวน

4-5 ท่าน

6-7 ท่าน

8-9 ท่าน

10-12 ท่าน

ที่พัก 2 ดาว

8,700

6,700

5,400

5,000

ที่พัก 3 ดาว

8,900

6,900

5,600

5,200

ที่พัก 4 ดาว

9,700

7,700

6,400

6,000

อัตรานี้รวม           
-ค่ารถตู้คอมมิวเตอร์ VIP นำเที่ยวตลอดรายการ และรถแต๊กๆ
-ค่าที่พักที่ 2 คืน
-ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดน
-ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่ และพนักงานนำเที่ยว
-ค่าอาหาร  8 มื้อ ตามโปรแกรม
-ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
-น้ำดื่มตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าวีซ่ากรณีที่เป็นชาวต่างชาติ
• ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
• ไม่รวม VAT 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ค่าทิปคนขับรถและไกด์ แล้วแต่น้ำใจของลูกค้า

 

หมายเหตุ-ถ้าจำนวนคนมากจะใช้เป็นรถ 6 ล้อ ของทหาร ในการลุยป่าแทนรถแต๊กๆ

หมายเหตุ-โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์แต่ก็ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของลูกค้าเป็นหลัก

คณะทัวร์ต้องมีใบรับรองการฉีดวักซีน ครบ 2 เข็ม ทุกท่านก่อนออกเดินทาง


ข้อมูลโปรแกรมทัวร์ลาวใต้ www.laostai.com  

(รหัสLTA01)โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม 1 วัน ไปกลับ 3 น้ำตก เริ่มที่ อุบลราชธานี

(รหัสLTA02)โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ น้ำตกคอนพะเพ็ง 1 วัน ไปกลับ เริ่มที่ อุบลราชธานี

(รหัสLTA03)โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ ประสาทวัดพู 1 วัน ไปกลับ เริ่มที่ อุบลราชธานี

(รหัสLTA04)โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ น้ำตกแซป่องไล 1 วัน ไปกลับ เริ่มที่ อุบลราชธานี

(รหัสLTB01)โปรแกรมทัวร์ลาวใต้  2วัน 1คืน หลีผี คอนพะเพ็ง ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม เริ่มที่ กรุงเทพ

(รหัสLTB02)โปรแกรมทัวร์ลาวใต้  2วัน 1คืน หลีผี คอนพะเพ็ง ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม เริ่มที่ อุบลราชธานี

(รหัสLTB03)โปรแกรมทัวร์ลาวใต้  2วัน 1คืน แซป่องไล ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม เริ่มที่ อุบลราชธานี 

(รหัสLTB04)โปรแกรมทัวร์ลาวใต้  2วัน 1คืน ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม ตลาดดาวเรือง  เริ่มที่ อุบลราชธานี 

(รหัสLTB05)โปรแกรมทัวร์ลาวใต้  2วัน 1คืน ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม วัดพู เริ่มที่ อุบลราชธานี  

(รหัสLTC01)โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ วัดพู หลีผี คอนพะเพ็ง ตาดฟาน ตาดเยือง ผาส้วม 3วัน 2คืน เริ่มที่ กทม

(รหัสLTC02)โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ วัดพู หลีผี คอนพะเพ็ง ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม 3วัน 2คืน เริ่มที่อุบล

(รหัสLTC03)โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ หลีผี คอนพะเพ็ง ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม อุบล 3วัน 2คืน เริ่มที่อุบล

(รหัสLTC04)โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ ตาดเลาะ ตาดฮัง แซป่องไล ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม 3วัน 2คืน เริ่มที่อุบล

(รหัสLTC05)โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ ตาดเลาะ ตาดฮัง ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม ปราสาทวัดพู 3วัน 2คืน เริ่มที่อุบล

(รหัสLTC06)โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ ตาดเลาะ ตาดฮัง อัตตะปือ ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม 3วัน 2คืน เริ่มที่อุบล

(รหัสLTC07)โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ สาละวัน แซป่องไล ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม 3วัน 2คืน เริ่มที่อุบล

(รหัสLTC08)โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ สาละวัน ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม ปราสาทวัดพู 3วัน 2คืน เริ่มที่อุบล

(รหัสLTC09)โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ ไหว้พระ 9 วัด ในนครปากเซ 3วัน 2คืน เริ่มที่อุบล

(รหัสLTD01)โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ วัดพู หลีผี คอนพะเพ็ง ตาดเลาะ ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม 4วัน 3คืน เริ่มที่อุบล

(รหัสLTD02)โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ วัดพู หลีผี คอนพะเพ็ง ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม อุบล 4วัน 3คืน เริ่มที่อุบล

(รหัสLTD03)โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ตาดเลาะ หลีผี คอนพะเพ็ง แซป่องไล ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม 4วัน 3คืน เริ่มที่อุบล

(รหัสLTD04)โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ ตาดเลาะ วัดสะเเคะ ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม หลีผี คอนพะเพ็ง 4วัน 3คืน เริ่มที่อุบล

(รหัสLTD05)โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม แซป่องไล หลีผี คอนพะเพ็ง วัดพู 4วัน 3คืน เริ่มที่อุบล

(รหัสLTE01)โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ Adventure Tour นอนบนต้นไม้ 2วัน 1คืน เริ่มที่อุบล

(รหัสLTE02)โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ Adventure Tour ทัวร์ลาวใต้ ชมมรดกโลกปราสาทวัดพูและกิจกรรมแอดเวนเจอร์ 3วัน 2คืน เริ่มที่อุบล

(รหัสLTE03)โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ กิจกรรมแอดเวนเจอร์สุดมันส์ กับโปรแกรม ปากเซ Adventure Tour 3 วัน 2 คืน เริ่มที่อุบล

(รหัสLTE04)โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ วัดพู หลีผี คอนพะเพ็ง ตาดเลาะ แซป่องไล ตาดเยือง ตาดฟาน ผาส้วม 5วัน 4คืน เริ่มที่อุบล 

Tags: โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ สาละวัน อัตปือ จำปาสัก 3 วัน 2 คืน ชมสุดยอด น้ำตกแชป่องไล – น้ำตกแชพระ ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน ทัวร์ลาวใต้วันเดียว ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้บริษัทไหนดี ทัวร์ลาวใต้จากอุบล ทัวร์ลาวใต้โดยเครื่องบิน ทัวร์ลาวใต้เช่ารถ ทัวร์ลาวใต้2562-2563 ทัวร์ลาวใต้ ที่พัก โรงแรม แลนด์ลาวใต้

Share it
blog-image

ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืนราคาถูกเริ่ม จาก กรุงเทพมหานคร (รหัส LTC01)

  • 10 ก.ย. 2562

เที่ยวลาวใต้ 3 วัน 2 คืน เริ่มจาก กรุงเทพ ไม่ต้องเปลี่ยนรถใช้รถไทยเข้าเลย สบาย ราคา ประหยัดชมโปรแกรมทัวร์ลาวใต้เต็มรูปแบบ โดยรถตู้และรถบัสไม่ต้องเปลี่ยนรถนำรถเข้าสู่ลาวได้เลย ลาวใต้ น้ำตกตาดฟาน ไร่ชา ปากเซ คอนพะเพ็ง หลี่ผี ปราสาทวัดพูจำปาสัก ตาดเยือง 3 วัน 5 คืน เข้าลาว ไม่ต้องเปลี่ยนรถใหม่

อ่านต่อ
blog-image

ทัวร์ลาวใต้+อุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน ราคาถูก เริ่มจาก จ.อุบลราชธานี.รวมทุกอย่าง (รหัส LTC03)

  • 08 ก.ย. 2562

เที่ยวลาว ลาวใต้ ปากเซ ชมน้ำตกตาดเยือง น้ำตกตาดฟาน ไร่ชา คอนพะเพ็ง ตาดเยือง สามพันโบก ผาแต้ม 3 วัน 2 คืน รวมทุกอย่าง ไม่ต้องเปลี่ยนรถใหม่

อ่านต่อ
blog-image

ทัวร์ลาวใต้ อัตตะปือ - วัดพูจำปาสัก นครปากเซ 3 วัน 2 คืน เริ่ม จ.อุบลราชธานี (รหัส LTC05)

  • 06 ก.ย. 2562

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ อัตปือ จำปาสัก 3 วัน 2 คืน เริ่ม จ.อุบลราชธานี ตาดเยือง ตาดฟาน ตาดเลาะ ตาดฮัง ตาดหัวคน เซกะตาม วัดพูจำปาสัก ตลาดดาวเรืองโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่งไม่ต้องเปลี่ยนรถใหม่

อ่านต่อ